Join Us


phone icon

+961-6-430111

Available by phone, email, Web. We are here for you, feel free to reach out. Our staff is extremely skilled

 • cloud hosting

  Why are our we better?
   

  Our Website Hosting plans are great for personal use or small businesses.
   

  Whether you're just starting out or already running an on-line business, our shared web hosting plans are a smart choice including virtually everything you need to build your website.
   

  We deliver powerful personal or small businesses web hosting.

 • services

   

 • student

   

 • sms

  SMS Services

  We offer SMS services at low costs.
  Now, you can send thousands of SMS messages in seconds at any time and even from your home.

 • emarketing

  e-Marketing Power
  Once your online store is up and running, sales are what matter. We help you advertise your business right away with a suite of marketing apps for SEO, Facebook and email marketing...

 • ecommerce

  Ecommerce Services
  Whether you are a newbie to the ecommerce market space or a seasoned veteran, every business owner can benefit from simplified ecommerce services.

  Get All Your Ecommerce Services in One Place
  equipped with:

  Domain name purchasing - Secure hosting - Full integration with the payment gateway of your choice - Web design
  - Shopping cart system - Marketing

Domain Checker

Enter a domain to check below: :
Check All Domain Types
.com .net .info .org .biz .co.uk .us .tv .eu .edu .mobi

EasyBlog

This is some blog description about this site

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Tags
  Tags Displays a list of tags that has been used in the blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Team Blogs
  Team Blogs Find your favorite team blogs here.
 • Login
diannaspring628

diannaspring628

diannaspring628 has not set their biography yet
Https://ssru.ac.th กับThai เข้าเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สำหรับน้องๆที่จบมัธยมปีที่ 6 หรือ ม.6 สนใจสมัครเรียนติดต่อได้ที่นี่ เรียนภาคสมทบ https://ssru.ac.th Click Here มหาวิทยาลัย MARCH 25 2563 บทความ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 ssru.ac.th https://ssru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

" มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม "

สำหรับน้องๆที่เรียนจบม.ปีที่ 6 หรือ มัธยม6 แล้วต้องการหามหาวิทยาลัยดีๆเรียนต่อ สามารถสมัครเข้ามาเหมาะมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษาที่ 2563


แรกเริ่ม ของการจัดตั้งเดิมที่มหาวิทยาลัยเป็นส่วน หนึ่งของวังสวนสุนันทา ซึ่งนับว่าเป็น เขตพระราชฐานและก็เป็นสถานที่ประทับ พักพระอริยาบถของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมี ความต้องการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อให้มีการหาดอกไม้นานาพรรณ และจัดตั้งเป็น "สวนสุนันทาอุทยาน" อันมีชื่อมาจากสวนของพระอินทร์บนสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วก็ชื่อของ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี ถัดมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการสร้างพระตําหนักเพิ่มอีก เพื่อไว้สําหรับเป็นที่ประทับให้แก่นายจ้างฝ่ายใน และเป็นตึกที่พัก สําหรับข้าราชสำนัก จํานวน 32 ตําหนักโดยพระวิมารดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาฏปิยมหาราชปดิวรัดดา ได้ทรงโปรดให้ตั้งขึ้น "สถานศึกษานิภาคาร" ขึ้นด้านในสวนสุนันทาเพื่อเป็นโรงเรียนสําหรับกุลสตรี ให้การเรียนรู้ แก่บุตรสาวของขุนนาง เจ้าหน้าที่รัฐผู้มีบรรดาศักดิ์ แล้วก็บริวารจากตําหนักต่างๆกระทั้งยังในปี พ.ศ. 2475 มีการ เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองที่ส่งผลเสียต่อระบบเจ้านายมหาศาลทําให้บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ ในสวนสุนันทาหวาดหวั่นต่อภัยด้านการเมืองจึงต่างพากันทยอยออกจากสวนสุนันทาจนกระทั่งหมดสิ้น ทำให้วังสวน สุนันทาที่เคยงามถูกปลดปล่อยให้รกร้างขาดการดูแลรวมทั้งทําให้โรงเรียนนิภาคารถูกยกเลิกดําเนินการไปโดย ปริยาย ครั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล วังสวนสุนันทาที่ทรุดโทรมได้รับการบูรณะ กลับมาสวยสดงดงามอีกที โดยคณะรัฐมนตรีมีมติให้ใช้พื้นที่ของวังสวนสุนันทาให้เกิดผลดีโดยแปรจาก ราชสํานักฝ่ายในเป็นโรงเรียนและก็ได้ตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนของชาติ อันก่อให้เกิดพัฒนาการของมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทามาเป็นลําดับ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศตระเตรียมรองรับการใช้งานการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ให้คุณครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใช้สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า สวนสุนันทา 2020
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์วิชาความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดคุณครู ปลูกฝังประชากรให้สามารถศึกษาในระดับที่ค่อนข้างสูง มีความเป็นคนที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีลักษณะท่าทางเป็นนานาประเทศ มีจิตวิญญาณสำหรับการท้า โดยไม่กลัวล้มเหลว

ผู้คนจำนวนไม่ใช้น้อยบางทีอาจไม่รู้เรื่องว่า เพราะอะไรเราต้องเรียนให้จบปริญญาตรีเพื่อกระดาษใบเดียว แม้กระนั้นรู้มั้ยว่านั่นเป็นหนังสือเบิกทางที่จะทำให้พวกเราได้ทำงานในบริษัท เพราะว่าถ้าเรามิได้เกิดขึ้นมาในครอบครัวรวย การจะหางานทำ ไม่ได้ง่าย หรือการจะเข้ามหาวิทยาลัยเอกชน ก็ไม่ง่ายเลยเช่นกัน SSRU กับประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนหนทางอู่ทองนอก ตำบลดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 เดิมบริเวณนี้เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของพระราชสำนักดุสิตได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า "สวนสุนันทา" ต่อมากระทรวงธรรมการ(กระทรวงศึกษาธิการเดี๋ยวนี้) ได้รับมอบพื้นที่ดังที่กล่าวผ่านมาแล้วให้จัดเป็นสถานศึกษาชื่อ "สถานที่เรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย" เมื่อวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2480 และยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา เมื่อปี พุทธศักราช 2501

ถัดมาได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็น "สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา" https://ssru.ac.th เมื่อปี พุทธศักราช 2535 จนกระทั่งเปลี่ยนเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา" เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 เดี๋ยวนี้มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทรวมทั้งปริญญาเอก อีกทั้งภาคธรรมดารวมทั้งภาคพิเศษ มีหลักสูตรที่หลากหลายให้นิสิตได้เลือกเรียนมากกว่า 50 สาขาวิชา


https://ssru.ac.th นอกเหนือจากนั้นยังมีวิทยาลัยนานาชาติรวมทั้งวิทยาลัยการจัดการ นักศึกษาSSRUสามารถเลือกเรียนได้หลากหลายทาง ทั้งยังผ่าน On line, e-leaning มหาวิทยาลัยได้จัดบริการระบบอินเทอร์เนต อินทราเนต แล้วก็ระบบ Wire-less campus รับรองทุกจุดของมหาวิทยาลัยและก็มีระบบฐานข้อมูล (Data base system) ทางวิชาการรวมทั้งงานศึกษาเรียนรู้เพื่อการค้นหาแบบ On-line ที่เป็นภาษาอังกฤษ 14 ฐานโดยเหตุนั้นการรับนักศึกษา การมอบตัวนิสิต การสมัครสมาชิก การส่งคะแนน(เกรด)นักศึกษา การแจ้งผลการศึกษาเล่าเรียน การชำระเงินจะผ่านระบบ On-line ทั้งสิ้น


และในสภาพสังคมยุคโลกาภิวัตน์รวมทั้งสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้หรือจะเรียกว่า เศรษฐกิจโมเลกุล (Molecular Economy) การดำเนินอะไรก็ตามจำเป็นต้องหาผู้ช่วยเหลือรวมทั้งการสร้างเครือข่ายทั้งยังภายในและก็ต่างแดนและก็ทั้งยังภาครัฐและก็เอกชน เพราะว่าอยากใช้ทรัพยากรร่วมต่างๆด้วยกัน ลดทุนแล้วก็รายจ่ายสำหรับเพื่อการลงทุนและเปลี่ยนเรียนรุ้เหล่านี้เป็นต้น


ในตอนวิกฤตโรคติดต่อรุนแรง Covid-19 ระบาท มีน้องๆคนไหนสนใจเรียนทางเน็ตบ้างค่ะ ในปีการศึกษา 2020 เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเรียนปริญญาตรี ก็เลยได้ทำข้อตกลงและก็ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ด้านจัดแจงเรียนการสอนมหาวิทยาลัยได้มีความร่วมแรงร่วมใจปรับปรุงบุคคลาแขนกับภาครัฐ รวมทั้งธุรกิจเอกชน เช่น บริษัท กันตนากรุป จำกัน(มหาชน) MK Restaurants, APRIME, Australia Culinary Solution, สถานศึกษาธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ กรมสนับสนุนการปกครองเขตแดน อบจ. จังหวัดระนอง กาองกองทัพบกแล้วก็กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้นนอกจากนั้นได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ทำความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาการสอนกับมหาวิทยาลัยทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกา และก็ออสเตรเลีย ได้จัดการศึกษาเล่าเรียนแบบสองปริญญา หรือ Two-degree Program กับ Yunan Normal University, ตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Tin Jin Normal University, Tin Jin Chinese Traditional Medicine University,Vietnam Teacher's Training, Cambodia Cultural University, Tokyo Education University, Wolver Hampton University, มหาวิทยาลัย Edith Cowan, สวนสุนันทา Rutgers University, Indiana state University, Califonia state University at Fullerton, Cesar-Rizt Institute, Switzerland เป็นต้น

.
2020 สนใจศึกษาต่อ เรียนภาคสมทบ ติดต่อได้ที่นี่ https://ssru.ac.th
Website SSRU https://ssru.ac.th
Content: เรียนปริญญาตรี
Hits: 31
0
Student
$25/per year
ONLY for Student
Unlimited Space & Traffic
99.9% Server Uptime
24/7 Customer Care
Domain name Free .com, .net
 
Basic
$49/per year
Unlimited Space & Traffic
99.9% Server Uptime
24/7 Customer Care
Domain name Free .com, .net

 
Premium
$99/per year
Unlimited Space & Traffic
99.9% Server Uptime
24/7 Customer Care
Domain name Free .com, .net, .org..

 
 

We Offer the Following:

mysql Server linux oracle asp.net apache solaris android apple php

 

Newsletter

Fill out the below form to stay up to date with the lates news